De gemeente Leidschendam-Voorburg, de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest, de Huurdersraad Vidomes en Huurdersvereniging Respectus hebben nieuwe afspraken over wonen gemaakt. Wethouder Floor Kist (wonen): “Voor de periode tot en met 2025 gaan de afspraken over langer zelfstandig wonen, betaalbaarheid van woningen, beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.”

Langer zelfstandig wonen
Samen met welzijns- en zorgorganisaties gaan de partijen aan de slag met de uitvoering van het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen, dat eerder dit jaar is vastgesteld. In 2022 komen er bijvoorbeeld meer flatcoaches bij. Zij zorgen ervoor dat mensen elkaar leren kennen, samen aan activiteiten deelnemen en elkaar helpen. Zo ontstaat een gevoel van saamhorigheid en is professionele hulp soms (nog even) helemaal niet nodig. En is er wel hulp nodig of zijn er problemen? Dan signaleren de flatcoaches dit snel en kunnen ze mensen doorverwijzen voor passende zorg of begeleiding. De woningcorporaties maken de komende 10 jaar een aantal complexen waar veel ouderen wonen toegankelijk, zodat bewoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De woningcorporaties krijgen hiervoor subsidie van de gemeente.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid
Om doorstroming naar passende woningen te stimuleren komt er vanaf 2022 een doorstroommakelaar. De doorstroommakelaar helpt inwoners bij het proces van verhuizen vanuit een (te) grote woning naar een geschiktere woning. In 2022 hopen de corporaties 12 doorstromingen te realiseren. Ook gaat de gemeente de samenwerking tussen projectontwikkelaars en de woningcorporaties bij nieuwbouw nog verder versterken.

Leefbaarheid
De partijen hebben afgesproken om gezamenlijk de verantwoordelijkheid op te pakken voor de bestrijding van overlast door (zwerf)afval en plaagdieren, en nemen maatregelen om vervuiling van de openbare ruimte te voorkomen. Ook bieden de partijen ruimte voor initiatieven van bewoners als het gaat om leefbaarheid. Bijvoorbeeld door hulp te bieden bij het indienen van een bewonersinitiatief bij Vlietwensen. Ook wordt er komend jaar een plan uitgewerkt voor het inzetten van ‘Lief en leedstraatjes’.

Duurzaamheid
De partijen werken samen aan de uitvoering van de WarmteTransitieVisie (WTV). Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de proeftuin aardgasvrije wijken (PAW) in de wijk De Heuvel/Amstelwijk. Ook wordt gekeken hoe knelpunten met water, hitte en droogteoverlast aangepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld door het samen met bewoners nemen van maatregelen die goed zijn voor het klimaat, zoals het vergroenen van tuinen, daken en gevels van wooncomplexen en buitenruimte.

Reacties