De gemeente Delft, de woningcorporaties DUWO, Vidomes, Vestia en Woonbron, de Huurdersraad Vidomes, vereniging bewonersorganisatie Delft van Woonbron, WijWonen van DUWO en Huurdersraad Vestia maken jaarlijks prestatieafspraken met elkaar.  In 2021 staat het bouwen van sociale huurwoningen, verduurzaming van bestaande woningen, de huisvesting van bijzondere doelgroepen en de leefbaarheid in de wijken centraal in de gemaakte afspraken. 

Nieuwbouw
In 2021 wordt de sociale woningvoorraad in Delft flink uitgebreid. Vidomes realiseert
91 betaalbare en aardgasvrije woningen aan de Van Schuijlenburchstraat. Woonbron bouwt 46 eengezinswoningen aan de Dr. Schaepmanstraat. DUWO bouwt 136 studenteneenheden aan de Balthasar van de Polweg. En Vestia start met de bouw van 32 woningen aan de Kloosterkade. 

Verduurzaming
De corporaties pakken in 2021 door met het verduurzamen van hun woningen bij onderhouds- of renovatieprojecten. Hiervoor treffen Woonbron, Vidomes en Vestia nu de voorbereidingen en voeren deze werkzaamheden uit bij ruim 2.550 woningen en DUWO bij 1.314 studenteneenheden. Daarnaast stellen de partijen een plan op voor het aardgasvrij maken van de corporatiewoningen in Delft. De wijken Voorhof, Buitenhof en Kuyperwijk worden als eerste aardgasvrij gemaakt. En in 2021 wordt een gezamenlijk plan van aanpak voor klimaatadaptatie opgesteld met daarin onder andere maatregelen voor het vergroten van de biodiversiteit en maatregelen tegen hittestress, wateroverlast, droogte en bodemdaling. De Huurdersraad Vestia tekent de prestatieafspraken, maar is niet akkoord met de inzet van Vestia voor onderhoud en investeringen. Zij vindt de huren te hoog voor wat Vestia op onderhoud en verduurzaming presteert.

Huisvesting bijzondere doelgroepen
In 2021 is er extra aandacht voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Jaarlijks huisvesten de corporaties 80 bewoners vanuit begeleiding naar een zelfstandige woning. In 2021 worden er 25 extra huurders uit deze bijzondere doelgroepen gehuisvest. Afspraken hierover worden vastgelegd in een nog af te sluiten ‘Convenant huisvesting zorgafhankelijke doelgroepen’. 

Langer zelfstandig wonen
Om ervoor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen, wordt er samengewerkt op het gebied van woningaanbod, zorg en ondersteuning. Er zijn afspraken gemaakt om woonvormen voor senioren te ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de aanpak van collectieve voorzieningen in seniorencomplexen, zoals scootmobielstallingen en de realisatie van rollator toegankelijke woningen. De seniorenmakelaars van de corporaties helpen ook in 2021 senioren aan een passende woning als zij willen verhuizen van een grote sociale huurwoning naar zo’n passende woning. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt, omdat schaarse woningen dan weer beschikbaar komen voor bijvoorbeeld gezinnen.

Leefbaarheid
De gemeente en de woningcorporaties continueren de goede samenwerking op het gebied van leefbaarheid in de wijken Buitenhof, Kuyperwijk en Tanthof. In 2021 wordt deze samenwerking uitgebreid naar meer buurten en wijken. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om via de bouw van een gevarieerd woningaanbod de leefbaarheid van buurten te versterken.

Reacties