Op 15 april jl. is de bijeenkomst geweest over de themabespreking huurbeleid 2020. Dit is een zeer belangrijk onderwerp. Het sociaal huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond is gesloten. Hierin wordt voorgesteld om bij de huuraanpassing 2020 alleen de verhoging van de inflatie mee te nemen. Wel wordt aan de corporaties de vrijheid gegeven om  de huur boven inflatie te verhogen. Dit moet dan wel in overeenstemming met de Huurdersraad plaatsvinden. Om te peilen hoe onze achterban hierin staat heeft Maarten Vos (Vidomes) in samenwerking met de Huurdersraad via een PowerPoint-presentatie de dillema’s die uit het huurbeleid 2020 naar voren komen uitgelegd.  De thema-avond was goed bezocht. 26 Bewonerscommissies waren aanwezig (zie foto’s).

De aanwezigen werden door middel van voorbeeld-casussen gevraagd om hun mening te geven. Belangrijk hierbij was hoe de zaal dacht over een mogelijke huurverhoging om temporisatie van andere belangrijke zaken, zoals gepland onderhoud, renovatie en/of nieuwbouw, tegen te gaan. Alhoewel men zich in eerste instantie unaniem uitsprak tegen huurverhoging, koos de overgrote meerderheid na de gestelde voorbeelden toch voor een gematigde huurverhoging. Dit omdat men het belangrijk achtte dat er niet getemporiseerd zou worden. Ook de bouw van nieuwe woningen achtte men zeer belangrijk om de doorstroming te bevorderen.

Afgesproken is dat deze PowerPoint op de website zal worden gezet. Indien u wilt reageren op het huurbeleid verzoeken wij u dit vóór 14 mei 2019 te doen.

Hieronder vindt u de PowerPoint-presentatie.

huurbeleid 2020

Reacties